Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, aanbiedingen, leveringen en transacties tussen Sophie van Bijleveld en haar cliënten en/of opdrachtgevers. Uitgezonderd Bruidsarrangementen. Sophie van Bijleveld is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68920490.
1.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.3. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Sophie van Bijleveld.
1.4. Van de opdrachtgever wordt geacht alle gegevens die nodig zijn om de opdracht goed uit te voeren tijdig aan Sophie van Bijleveld wordt doorgegeven.

2. Reiskostenvergoeding
2.1. Voor alle opdrachten geldt een kilometervergoeding à € 0,45 per kilometer of de gehele vergoeding van de reis met openbaar vervoer.
2.3. Alle kosten voor parkeren worden gefactureerd.

3. Totstandkoming boeking
3.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Sophie van Bijleveld aanvaardt.
3.2. Door een boeking te doen heeft de Opdrachtgever kennis genomen van en ingestemd met de Algemene Voorwaarden van Sophie van Bijleveld.
3.3. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan offertes ouder dan 30 dagen.

4. Betaling
4.1. De gemelde prijzen zijn exclusief 9% en 21% BTW, mits anders wordt aangegeven.
4.2. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd.
4.3. In de facturen wordt u verzocht binnen 14 dagen tot betaling over te gaan. Sophie van Bijleveld zal echter een 30 dagen termijn in acht houden. Wanneer de betaling niet binnen 30 dagen plaatst heeft genomen zal Sophie van Bijleveld haar eerste herinnering sturen.
4.4. Indien er een herinnering verstuurt moet worden voor betaling zullen hier administratiekosten aan worden toegevoegd. Dit wordt tevens stapsgewijs opgevoerd.
Eerste herinnering = €35 administratiekosten
Tweede herinnering = €70 administratiekosten
Derde herinnering = €120 administratiekosten
4.5. Indien er na het betalingstermijn van de derde herinnering nog steeds niet tot betaling is overgegaan zal er een incassobureau worden ingeschakeld. Alle voortkomende kosten worden tevens bij u in rekening gebracht.

5. Aansprakelijkheid
5.1. Sophie van Bijleveld is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de specialistes van Sophie van Bijleveld is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
5.2. Sophie van Bijleveld is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.
5.3. Voor schadevergoedingen kom je alleen in aanmerking voor de schade waartegen Sophie van Bijleveld is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed.
5.4. Sophie van Bijleveld sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Sophie van Bijleveld en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Sophie van Bijleveld kunnen worden toegerekend.

6. Overmacht Back-up Service & Standby Service
6.1. Sophie van Bijleveld zal 100% inzet tonen om de gemaakte afspraak na te komen. In geval van overmacht waaronder ernstige ziekte, zet Sophie van Bijleveld zich in om collega te vinden van gelijkwaardig niveau die de opdracht kan overnemen. Dit is echter geen garantie. Indien Sophie van Bijleveld geen vervangende stylist heeft kunnen vinden wordt de overeenkomst gedeeltelijk of geheel geannuleerd.
6.2. Sophie van Bijleveld is zich niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6.3. In geval door hinder van Sophie van Bijleveld zelf, kunnen er geen kosten verhaald worden.

7 Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
7.1. Indien de cliënt/opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Sophie van Bijleveld gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
7.2. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 3e dag voor de afgesproken datum zijn de annuleringskosten 50% van de kosten van de totale opdracht.
b) Bij annulering vanaf de 3e dag voor de afgesproken datum zijn de annuleringskosten 100% van de kosten van de totale opdracht.
7.3. Sophie van Bijleveld behoud het recht om een opdracht te annuleren als er sprake is van een geschil en beide partijen niet tot overeenstemming komen. De kosten van de reeds uitgevoerde proefsessie worden dan wel terug betaald, aldus daar al werk voor is verricht.

8. Afspraken Sophie van Bijleveld
8.1. De cliënt/opdrachtgever moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Sophie van Bijleveld melden.

9. Beschadiging en/of diefstal
9.1. Sophie van Bijleveld heeft het recht van de opdrachtgever een schadevergoeding te eisen indien, de opdrachtgever producten beschadigt.
9.2. Sophie van Bijleveld meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Privacy
10.1. Sophie van Bijleveld speelt open kaart en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.
10.2. Sophie van Bijleveld beschermd je privacy op de volgende manieren:
– Je persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
– Wij publiceren alleen foto’s van klanten na uitdrukkelijke toestemming.